ป้องกันความเสียหายของผู้เช่าซื้อรถยนต์

การตรวจสภาพรถยนต์ผู้เช่าซื้อ

เมื่อผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแก่ผู้เช่าซื้อแล้ว ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรีบส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ …

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนดเวลา ต่อมาภายหลังผู้เช่าซื้อนำค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระดังกล่าวมาชำระ …

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๔/๒๕๓๙ วินิจฉัยว่า โจทก์ยอมรับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ ๑ ชำระไม่ตรงตามกำหนดตลอดมา …

รถยนต์เสื่อมสภาพ เมื่อเลิกสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถยนต์เช่าซื้อคืนแต่รถยนต์มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น …

รถยนต์เสื่อราคาเกิดจากเหตุ ๕ ประการ ดังนี้ ๑. เสื่อมราคาจากการใช้รถยนต์จนเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ …